• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỊ XÃ KỲ ANH
năm 2020

Trong năm 2020 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 3850 hồ sơ

- Đã xử lý: 3695 hồ sơ

99.5%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top