• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỊ XÃ KỲ ANH
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 9502 hồ sơ

- Đã xử lý: 9148 hồ sơ

88.7%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top