• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỊ XÃ KỲ ANH
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 16090 hồ sơ

- Đã xử lý: 15582 hồ sơ

90.1%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top