• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ THỊ XÃ KỲ ANH
năm 2019

Trong năm 2019 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 22602 hồ sơ

- Đã xử lý: 22676 hồ sơ

98.8%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top