• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Đã tiếp nhận

14772 hồ sơ

Đã xử lý

14496 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

2774

Hồ sơ đã xử lý

2996

95.1 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

3691

Hồ sơ đã xử lý

3675

98.9 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

4439

Hồ sơ đã xử lý

4125

99.3 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

4915

Hồ sơ đã xử lý

4688

99.1 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

4899

Hồ sơ đã xử lý

4739

99.2 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

1369

Hồ sơ đã xử lý

1412

99.2 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị xã Kỳ Anh 262 3206 3124 81 97.47% 12 7 135 109
UBND Phường Kỳ Liên 1 524 521 2 99.62% 1 0 1 0
UBND Phường Kỳ Long 2 886 873 13 98.53% 2 0 0 0
UBND Phường Kỳ Phương 8 1454 1447 0 100.00% 11 0 4 0
UBND Phường Kỳ Thịnh 0 2350 2346 0 100.00% 0 0 4 0
UBND Phường Kỳ Trinh 1 577 575 1 99.83% 2 0 0 0
UBND Phường Sông Trí 22 2063 2051 22 98.94% 6 0 0 6
UBND Xã Kỳ Hà 0 239 233 6 97.49% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Hoa 6 468 467 5 98.94% 1 0 0 1
UBND Xã Kỳ Hưng 0 255 255 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Lợi 93 1142 1133 101 91.82% 0 0 0 1
UBND Xã Kỳ Nam 1 428 423 4 99.06% 1 0 1 0
UBND Xã Kỳ Ninh 18 1180 1187 7 99.41% 3 0 0 1
-- Tổng -- 414 14772 14635 242 98.37% 39 7 145 118
Tình hình xử lý hồ sơ theo Năm
2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

9221

Hồ sơ đã xử lý

8686

86.0 % đúng hạn
Top