• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Đã tiếp nhận

3850 hồ sơ

Đã xử lý

3692 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

1831

Hồ sơ đã xử lý

1833

99.7 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị xã Kỳ Anh 0 460 369 3 99.19% 0 66 0 22
UBND Phường Hưng Trí 0 495 477 1 99.79% 0 14 0 3
UBND Phường Kỳ Liên 0 109 93 1 98.94% 0 13 0 2
UBND Phường Kỳ Long 0 342 333 9 97.37% 0 0 0 0
UBND Phường Kỳ Phương 4 473 469 0 100.00% 0 4 4 0
UBND Phường Kỳ Thịnh 0 215 198 1 99.50% 0 3 13 0
UBND Phường Kỳ Trinh 0 132 132 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Hà 3 234 234 0 100.00% 0 3 0 0
UBND Xã Kỳ Hoa 2 240 238 1 99.58% 0 3 0 0
UBND Xã Kỳ Lợi 3 471 465 1 99.79% 0 0 0 8
UBND Xã Kỳ Nam 0 141 141 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Ninh 0 538 529 0 100.00% 0 9 0 0
-- Tổng -- 12 3850 3678 17 99.54% 0 115 17 35
Top