• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018
Đã tiếp nhận

705 hồ sơ

Đã xử lý

523 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

66

Hồ sơ đã xử lý

43

32.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

359

Hồ sơ đã xử lý

192

91.1 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1205

Hồ sơ đã xử lý

1058

88.7 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

705

Hồ sơ đã xử lý

523

96.4 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị xã Kỳ Anh 150 190 42 30 58.33% 83 87 82 16
UBND Phường Kỳ Liên 4 65 63 1 98.44% 3 1 1 0
UBND Phường Kỳ Long 2 78 77 0 100.00% 1 2 0 0
UBND Phường Kỳ Phương 7 114 113 0 100.00% 1 1 6 0
UBND Phường Kỳ Thịnh 4 88 77 0 100.00% 15 0 0 0
UBND Phường Kỳ Trinh 7 30 32 2 94.12% 3 0 0 0
UBND Phường Sông Trí 7 47 41 0 100.00% 6 5 0 2
UBND Xã Kỳ Hà 8 9 1 3 25.00% 5 8 0 0
UBND Xã Kỳ Hoa 0 19 9 0 100.00% 7 0 0 3
UBND Xã Kỳ Hưng 1 8 8 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Kỳ Lợi 9 22 19 4 82.61% 3 5 0 0
UBND Xã Kỳ Nam 4 8 4 2 66.67% 0 6 0 0
UBND Xã Kỳ Ninh 7 27 28 2 93.33% 4 0 0 0
-- Tổng -- 210 705 514 44 92.11% 131 116 89 21
Top