• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018
Đã tiếp nhận

8373 hồ sơ

Đã xử lý

7714 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

2282

Hồ sơ đã xử lý

2063

86.7 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

2821

Hồ sơ đã xử lý

2944

85.9 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

3115

Hồ sơ đã xử lý

3086

86.8 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

2216

Hồ sơ đã xử lý

2009

95.5 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

2355

Hồ sơ đã xử lý

2095

96.2 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

929

Hồ sơ đã xử lý

816

97.9 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị xã Kỳ Anh 159 1414 453 586 43.60% 17 347 106 64
UBND Phường Kỳ Liên 4 391 368 20 94.85% 0 5 1 1
UBND Phường Kỳ Long 1 1283 1275 5 99.61% 2 2 0 0
UBND Phường Kỳ Phương 4 1627 1629 0 100.00% 0 0 2 0
UBND Phường Kỳ Thịnh 4 924 886 21 97.68% 1 20 0 0
UBND Phường Kỳ Trinh 7 289 282 6 97.92% 3 2 0 3
UBND Phường Sông Trí 4 835 740 48 93.91% 23 6 0 22
UBND Xã Kỳ Hà 4 44 19 14 57.58% 4 11 0 0
UBND Xã Kỳ Hoa 0 147 85 43 66.41% 4 12 0 3
UBND Xã Kỳ Hưng 1 112 108 1 99.08% 3 1 0 0
UBND Xã Kỳ Lợi 9 451 435 16 96.45% 0 9 0 0
UBND Xã Kỳ Nam 4 311 297 10 96.74% 0 8 0 0
UBND Xã Kỳ Ninh 7 545 497 3 99.40% 46 6 0 0
-- Tổng -- 208 8373 7074 773 90.15% 103 429 109 93
Top