• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018
Đã tiếp nhận

10873 hồ sơ

Đã xử lý

10328 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

3016

Hồ sơ đã xử lý

2999

86.4 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

1993

Hồ sơ đã xử lý

1847

95.5 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

2225

Hồ sơ đã xử lý

1944

96.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

2130

Hồ sơ đã xử lý

2117

86.9 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

2204

Hồ sơ đã xử lý

2044

91.6 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

939

Hồ sơ đã xử lý

878

92.4 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị xã Kỳ Anh 159 1739 610 902 40.34% 63 132 106 85
UBND Phường Kỳ Liên 3 416 390 24 94.20% 2 1 1 1
UBND Phường Kỳ Long 2 1489 1473 14 99.06% 2 2 0 0
UBND Phường Kỳ Phương 4 2152 2132 0 100.00% 22 0 2 0
UBND Phường Kỳ Thịnh 4 1435 1382 36 97.46% 0 21 0 0
UBND Phường Kỳ Trinh 7 479 472 9 98.13% 0 2 0 3
UBND Phường Sông Trí 4 966 848 72 92.17% 9 4 7 30
UBND Xã Kỳ Hà 4 54 19 14 57.58% 2 23 0 0
UBND Xã Kỳ Hoa 0 226 154 46 77.00% 10 13 0 3
UBND Xã Kỳ Hưng 1 162 126 32 79.75% 1 4 0 0
UBND Xã Kỳ Lợi 9 545 528 16 97.06% 0 10 0 0
UBND Xã Kỳ Nam 4 453 439 10 97.77% 0 8 0 0
UBND Xã Kỳ Ninh 7 757 711 6 99.16% 10 37 0 0
-- Tổng -- 208 10873 9284 1181 88.71% 121 257 116 122
Top