• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018
Đã tiếp nhận

4380 hồ sơ

Đã xử lý

4109 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

66

Hồ sơ đã xử lý

47

29.8 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

355

Hồ sơ đã xử lý

218

84.9 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

1199

Hồ sơ đã xử lý

1112

84.7 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

1497

Hồ sơ đã xử lý

1436

79.0 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

1092

Hồ sơ đã xử lý

1072

93.4 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

1641

Hồ sơ đã xử lý

1454

91.5 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị xã Kỳ Anh 159 945 298 547 35.27% 39 112 80 28
UBND Phường Kỳ Liên 4 326 303 19 94.10% 4 2 1 1
UBND Phường Kỳ Long 2 580 575 5 99.14% 0 2 0 0
UBND Phường Kỳ Phương 6 830 831 0 100.00% 0 0 5 0
UBND Phường Kỳ Thịnh 4 478 475 1 99.79% 2 4 0 0
UBND Phường Kỳ Trinh 7 106 109 3 97.32% 1 0 0 0
UBND Phường Sông Trí 4 424 391 7 98.24% 20 2 0 8
UBND Xã Kỳ Hà 4 34 16 7 69.57% 7 8 0 0
UBND Xã Kỳ Hoa 0 50 27 15 64.29% 2 3 0 3
UBND Xã Kỳ Hưng 1 69 69 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Kỳ Lợi 9 208 204 9 95.77% 0 4 0 0
UBND Xã Kỳ Nam 4 145 131 10 92.91% 1 7 0 0
UBND Xã Kỳ Ninh 8 185 186 3 98.41% 0 4 0 0
-- Tổng -- 212 4380 3615 626 85.24% 76 149 86 40
Top