• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Đã tiếp nhận

976 hồ sơ

Đã xử lý

832 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

1866

Hồ sơ đã xử lý

1834

92.3 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

2297

Hồ sơ đã xử lý

2187

90.4 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

3819

Hồ sơ đã xử lý

3635

93.2 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

3025

Hồ sơ đã xử lý

2886

96.2 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

2593

Hồ sơ đã xử lý

2678

92.9 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

977

Hồ sơ đã xử lý

1153

88.6 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị xã Kỳ Anh 263 301 344 21 94.25% 93 0 85 21
UBND Phường Kỳ Liên 2 40 40 0 100.00% 1 0 1 0
UBND Phường Kỳ Long 4 52 52 2 96.30% 0 2 0 0
UBND Phường Kỳ Phương 8 110 111 0 100.00% 0 0 7 0
UBND Phường Kỳ Thịnh 0 100 96 0 100.00% 4 0 0 0
UBND Phường Kỳ Trinh 2 27 26 0 100.00% 0 1 0 2
UBND Phường Sông Trí 22 150 143 15 90.51% 10 1 1 2
UBND Xã Kỳ Hà 1 35 31 0 100.00% 4 1 0 0
UBND Xã Kỳ Hoa 7 25 27 3 90.00% 0 2 0 0
UBND Xã Kỳ Hưng 1 24 24 0 100.00% 0 1 0 0
UBND Xã Kỳ Lợi 94 53 53 91 36.81% 0 2 0 1
UBND Xã Kỳ Nam 6 24 24 0 100.00% 0 6 0 0
UBND Xã Kỳ Ninh 18 35 50 0 100.00% 2 1 0 0
-- Tổng -- 428 976 1021 132 88.55% 114 17 94 26
Top