• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2019
Đã tiếp nhận

9590 hồ sơ

Đã xử lý

9302 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

3535

Hồ sơ đã xử lý

3279

96.3 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

3300

Hồ sơ đã xử lý

3326

94.3 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

3548

Hồ sơ đã xử lý

3737

95.6 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

4416

Hồ sơ đã xử lý

4339

99.1 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

5326

Hồ sơ đã xử lý

5006

99.4 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

2473

Hồ sơ đã xử lý

2442

98.9 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị xã Kỳ Anh 262 2524 2444 63 97.49% 101 0 94 84
UBND Phường Kỳ Liên 1 313 312 0 100.00% 1 0 1 0
UBND Phường Kỳ Long 2 619 611 7 98.87% 2 1 0 0
UBND Phường Kỳ Phương 8 1019 1022 0 100.00% 0 0 5 0
UBND Phường Kỳ Thịnh 0 1761 1761 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Phường Kỳ Trinh 1 328 327 1 99.70% 1 0 0 0
UBND Phường Sông Trí 22 875 865 21 97.63% 5 0 0 6
UBND Xã Kỳ Hà 0 105 103 2 98.10% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Hoa 6 280 280 4 98.59% 1 0 0 1
UBND Xã Kỳ Hưng 0 171 171 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Lợi 93 677 663 101 86.78% 5 0 0 1
UBND Xã Kỳ Nam 1 320 317 1 99.69% 2 0 1 0
UBND Xã Kỳ Ninh 18 598 605 2 99.67% 9 0 0 0
-- Tổng -- 414 9590 9481 202 97.91% 127 1 101 92
Tình hình xử lý hồ sơ theo Năm
2018
Hồ sơ đã tiếp nhận

9221

Hồ sơ đã xử lý

8686

86.0 % đúng hạn
Top