• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 3187 31/10/2017 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2 3186 31/10/2017 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
3 1364/QĐ-UBND 19/05/2017 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 1365/QĐ-UBND 19/05/2017 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
5 1113 /QĐ-UBND 24/04/2017 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6 1114 /QĐ-UBND 24/04/2017 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7 535 /QĐ-UBND 23/02/2017 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8 2416/QĐ-UBND 26/08/2016 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài chính áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9 2212/QĐ-UBND 10/08/2016 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố bộthủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lýcủangành Kế hoạch và Đầu tư áp dụngtạiUBND cấp huyện trên địa bàntỉnh Hà Tĩnh
10 1974/QĐ-UBND 15/07/2016 Quyết định TTHC Cấp Huyện - Xã Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
1 2 3 
Top